Fête Nationale Belge du 21 juillet 2021 (interview)

Monsieur Bassambi, Conseiller Communal à Saint-Josse, une commune bruxelloise en Belgique, donc, nous sommes aujourd’hui le 21 juillet et c’est la Fête nationale en Belgique, quels sont vos sentiments?

Ben tout d’abord, c’est un sentiment de joie et de bonne humeur et tout et aussi un sentiment de tristesse par rapport à tout ce que nos compatriotes vivent actuellement en Wallonie.
Je tiens à vous rappeler que depuis hier, nous sommes en journée de deuil national et que normalement cette journée devait être aussi l’ occasion de revenir à la vie normale et de rendre aussi hommage à toutes les personnes qui se sont impliquées durant la lutte contre la pandémie du coronavirus et notamment de mettre en avant tous les sacrifices qui ont été consentis par l’ensemble du corps médical, nos « héros du quotidien » mais malheureusement l’actualité, nous a rappelé tristement à sa réalité et justement le lourd tribut qui a été payé par nos compatriotes en Wallonie lors de ces intempéries.
Mais néanmoins, je tiens tout de même à saluer, à honorer toutes ces personnes qui ont lutté contre cette pandémie qui nous atteint tous, qui atteint nos familles.
Je tiens aussi à remercier les services de secours, les bénévoles, toutes ces personnes qui ont été à côté de nos compatriotes durant ces moments difficiles et je tiens à remercier chaque personne en Belgique, illustre ou inconnu qui à travers leur solidarité ont donné du sens à notre devise: « l’union fait la force »!

Dimanche 18 juillet, s’est tenu à Bruxelles, et organisé par votre famille politique, la Mandela Day. Qu’est-ce que cela vous inspire monsieur Bassambi?

Mandela fût un Grand Homme. Moi, je retiens une de ses phrases qui donnent aussi un sens à notre devise nationale: « aucune de nous n’est engagé dans le succès sans l’apport des autres ». C’était une manière pour le Parti socialiste bruxellois, et le Parti socialiste de manière générale de rendre hommage à son combat qui est pour une société où les uns et les autres trouvent leurs place, une société inclusive où chacun peut exprimer ses talents et bien entendu nous nous inscrivons dans cette démarche d’une Belgique multiculturelle, plurielle où chacun pourra trouver sa place dans l’épanouissement de ses compétences.

Bonne Fête Monsieur Bassambi!

Merci à vous et pareillement aussi.

Meneer Bassambi, gemeenteraadslid in Sint-Joost, een Brusselse gemeente in België, vandaag is het 21 juli, de Nationale feestdag in België, welk gevoel brengt dit bij u naar boven?

Welnu, in de eerste plaats een gevoel van blijdschap en vreugde, maar ook een gevoel van droefheid in verband met alles wat onze landgenoten momenteel in Wallonië meemaken.
Ik wil u eraan herinneren dat wij sinds gisteren een nationale dag van rouw hebben en dat deze dag normaal gezien ook de gelegenheid zou moeten geweest zijn om terug te keren naar het normale leven en om eveneens hulde te brengen aan alle mensen die betrokken waren bij de strijd tegen de pandemie van het coronavirus en in het bijzonder om alle opofferingen te benadrukken die werden gebracht door het hele medische korps, onze « alledaagse helden », maar de huidige gebeurtenissen herinneren ons helaas aan de realiteit ervan en aan de zware tol die werd betaald door onze landgenoten in Wallonië tijdens deze slechte weersomstandigheden.
Maar niettemin wil ik hulde en eer brengen aan al die mensen die gestreden hebben tegen deze pandemie die ons allen treft, die onze gezinnen treft.
Ik wil ook de hulpdiensten bedanken, de vrijwilligers, al die mensen die naast onze landgenoten stonden in deze moeilijke tijden en ik wil iedereen in België bedanken, bekend of onbekend, die door zijn of haar solidariteit betekenis heeft gegeven aan ons motto: Eendracht maakt macht ».

Op zondag 18 juli vond in Brussel de, door uw politieke familie georganiseerde, Mandela Day plaats. Wat betekent dit voor u, meneer Bassambi?

Mandela was een groot man. Ik herinner mij een van zijn uitspraken die ook betekenis geeft aan onze Belgische wapenspreuk: « Niemand van ons is zonder de bijdrage van anderen tot succes in staat ». Het was een manier voor de Brusselse Socialistische Partij, en de Socialistische Partij in het algemeen, om hulde te brengen aan zijn strijd voor een samenleving waarin iedereen zijn plaats vindt, een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn talenten kan uiten, en natuurlijk maken wij deel uit van deze benadering van een multicultureel, pluralistisch België waar iedereen zijn plaats kan vinden in de ontplooiing van zijn vaardigheden.

Fijne Nationale Feestdag meneer Bassambi!

Bedankt, ook voor u een fijne feestdag.