Zij zijn op zoek naar een Nederlandstalige Jurist (m/v/x)

Zij zijn op zoek naar een Nederlandstalige Jurist (m/v/x)
Urban.brussels werd opgericht in juli 2017. Het is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via:

 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van de operationele programma’s van stadsvernieuwing, zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW’s, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid enz.;
 • juridische adviesverlening in materies die afhangen van de bevoegdheid van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

De Directie Juridische Zaken (DJZ) bestaat uit drie departementen:

 • Het departement Advies en Beroep (DAB) onderzoekt de beroepen ingediend tegen de door de gemeente of de gemachtigde ambtenaar genomen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen/attesten, en de beroepen ingediend tegen de door de sanctionerende ambtenaar (cel Inspectie en Administratieve Sancties) genomen beslissingen waarmee boetes en herstelmaatregelen voor stedenbouwkundige inbreuken worden opgelegd.

Dit departement volgt tevens geschillen op die aan administratieve en gewone rechtscolleges worden voorgelegd. Samen met het voogdijkabinet werkt het DAB aan de uitwerking van ontwerp-ordonnanties en -besluiten. Tot slot verstrekt het departement Advies en Beroep juridisch advies.

 • Het departement van het Secretariaat van het Stedenbouwkundig College en van het Milieucollege ondersteunt deze onafhankelijke instanties in de behandeling van beroepen ingediend tegen beslissingen inzake stedenbouw of milieu teneinde een advies uit te brengen of een nieuwe beslissing te nemen ter vervanging van de beslissing in eerste aanleg.
 • Het departement Inspectie en Administratieve Sancties (IAS) behandelt de misdrijven inzake stedenbouw en erfgoed die door de gemeentelijke en de gewestelijke controleurs worden vastgesteld. Het past administratieve sancties toe (boete en conformering van de plek) voor de inbreuken die niet door het parket worden vervolgd.

Opdracht van de functie

U sluit u aan bij afdeling Advies en Beroep (AAB) om juridische ondersteuning te bieden in het kader van tal van opdrachten.
De attaché is verantwoordelijk voor het beheer van de beroepen, het beheer van juridische dossiers en de adviezen aan derden wat betreft uiteenlopende juridische materies:

 • Stedenbouw,
 • Overtredingen,
 • Gerechtelijke beslissingen,
 • BWRO, GSV, GemSV, overheidsopdrachten enz.

Hij/zij draagt bij aan de goede werking van het bestuur en draagt de waarden uit van een kwaliteitsvolle overheidsdienst door mee relevante adviezen te formuleren voor de interne medewerkers of de externe contactpersonen.

Functieomschrijving

Uw taken:

 • U beheert specifieke juridische dossiers en volgt deze op.
  In dit kader neemt u het volgende op zich:

  • U bereidt de verschillende juridische procedures voor, start deze op en zorgt voor de opvolging ervan. Dit alles doet u binnen de deadlines.
  • U analyseert de wetgeving en de stand van zaken van de dossiers en onderzoekt diverse elementen van deze dossiers (of u laat deze onderzoeken).
  • U geeft (indien nodig) duidelijke, precieze, proportionele en aangepaste instructies, aanwijzingen en/of toelichtingen in verband met de uit te voeren taak.
  • U stelt omstandige nota’s en verslagen op.
  • U zorgt voor de administratieve opvolging van de dossiers en staat ervoor in dat de verwachte resultaten binnen de vastgelegde termijn worden behaald.
 • U verleent in uiteenlopende materies die onder de bevoegdheden van urban.brussels vallen (mondelinge en schriftelijke) adviezen aan (interne en externe) derden.
 • U ontwikkelt nieuwe regelgeving en wetteksten en past deze aan. U blijft op de hoogte van de evolutie van de wetgeving die met uw functie verband houdt.
 • Binnen uw vakgebied staat u in voor de overdracht van kennis die nuttig is voor de uitoefening van de kerntaken bij BSE.

Profiel

Uw profiel:

U beschikt over een master in de rechten. U heeft minstens 2 jaar werkervaring als jurist, bij voorkeur bij een openbare dienst, liefst in de materie stedenbouw of stadsvernieuwing.

Indien u houder bent van een in het buitenland behaald diploma, dient u een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (afgegeven door de Vlaamse Gemeenschap of de Franstalige Gemeenschap) voor te leggen dat overeenkomt met het niveau dat voor de betrekking gevraagd wordt.

 • Duidelijke pluspunten:
  • Een goede kennis van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van zijn uitvoeringsbesluiten, evenals van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV);
  • Basiskennis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en zijn vaste rechtspraak;
  • Kennis van de ordonnantie van 06/10/2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en haar vier toepassingsbesluiten;
  • Kennis van voorkooprecht zoals bepaald in het BWRO.
 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, u overweegt alternatieven en u trekt de gepaste conclusies.
 • U communiceert zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar, en uw verslaggeving is correct.
 • U verleent advies aan uw gesprekspartners en ontwikkelt met hen een vertrouwensrelatie die steunt op uw deskundigheid.
 • U stelt zich soepel op tegenover veranderingen en u past zich aan de wisselende omstandigheden en de uiteenlopende situaties aan.
 • Een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel, Outlook) betekent een meerwaarde.

Aanbod

Selectieprocedures

Geïnteresseerd in onze vacature?

Verzend uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma, ten laatste op vrijdag 22 januari 2021 uitsluitend naar het volgende adres: hr.bse@urban.brussels

Wij zullen uw kandidatuur ontvangen en een preselectie maken op basis van de deelnamevoorwaarden van de vacature (diploma(‘s), ervaring).

Indien u voldoet aan de deelnamevoorwaarden, zullen wij u uitnodiging voor een algemene digitale test af te leggen. Om te slagen moet de kandidaat een gemiddelde score van 4/9 behalen.

De 15 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de derde selectieronde die bestaat uit een praktijktest (50 min) en een gesprek (45 min).

Om te slagen moet de kandidaat een gemiddelde score van 60% behalen. De geselecteerde kandidaat zal zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.
Kandidaten die geslaagd zijn voor de proef maar niet meteen worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve.

Wij bieden u

 • Weddeschaal: A1
  beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3306,30 €/maand
 • 35 verlofdagen per jaar + een week sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • glijdende werktijden
 • mogelijkheid om een taalpremie te ontvangen
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • een trein- en/of busabonnement (TEC – DE LIJN) voor het traject woon-werkplaats
 • een fietspremie: € 0,24/km
 • maaltijdcheques van € 8/werkdag
 • mogelijkheid tot telewerken
 • Sociale dienst (hospitalisatieverzekering, voordelen voor de kinderen, enz.)

Gelijke kansen:

Brussel Stedenbouw en Erfgoed voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit. In dit opzicht worden kandidaten geselecteerd op basis van hun vaardigheden, zonder rekening te houden met factoren als leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging of handicap.

Yves Bassambi

ARTICLES SEMBLABLES

Lire aussi x